Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnieni w Zabrzu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.opilu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.opilu.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.07.2017 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2024 r.


Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek.
Oświadczenie sporządzono dnia 01.06.2020 r.


Status pod względem zgodności

Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

 Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Twardowska  adres poczty elektronicznej opilu@opilu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 278 11 99.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy: opilu@opilu.pl.

Postępowanie odwoławcze

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień znajduje się w Zabrzu ul. Park Hutniczy. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul Park Hutniczy 6, które oznaczone jest tablicą zawierającą pełną nazwę Ośrodka.

 • Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków.
 • Przed wejściem do budynku nie ma  systemu , który naprowadza dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia, na parterze. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, rejestracja i pomieszczenia na parterze. Budynek nie jest zaopatrzony w windę.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost od wejścia głównego.
 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Ośrodku nie można skorzystać z tłumacza  języka migowego. 
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej