Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie:

32 271-84-42 wew. 108
32 278-11-99 wew. 108
Zapraszamy!

Procedury przyjmowania pacjentów

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA oraz PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Procedura udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
 1. Podczas telefonicznego zgłoszenia osoba, która decyduje się na rozpoczęcie leczenia online, zostaje poinformowana przez pracownika rejestracji, że :
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest konieczne do podjęcia leczenia w Ośrodku,
  • klauzula informacyjna SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu jest umieszczona na stronie www.opilu.pl,
  • uzyskane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji świadczenia na rzecz pacjenta, a  Administratorem danych jest SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,
  • po wyrażeniu zgody na przekazanie podstawowych danych osobowych, tj. imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu, pacjent zostaje zarejestrowany w bazie danych pacjentów Ośrodka.
 1. Pacjent zostaje poinformowany również o przysługujących mu świadczeniach zdrowotnych, w tym świadczeniach wykonywanych za pomocą systemów teleinformatycznych.
 2. Istnieje możliwość uzyskania porady online w formie konsultacji, w przypadku gdy osoba nie wyraża zgody na podanie danych osobowych. Rozmowa w takiej sytuacji jest odnotowywana w zeszycie konsultacji/w programie mMedica; osoba ta nie figuruje w rejestrze pacjentów Ośrodka. Gdy pacjent nie wyraża zgody na podanie  swojego nazwiska, rozmowa jest odnotowywana tylko w zeszycie konsultacji jako NN.
 3. Rejestracja telefoniczna pacjenta polega na wyznaczeniu mu daty i godziny świadczenia; kolejne świadczenia zdrowotne online realizowane są za pomocą wspólnie uzgodnionego narzędzia teleinformatycznego przez pacjenta-terapeutę/lekarza w ustalonym terminie.
 4. Pacjent zostaje poinformowany, iż realizowane świadczenia zdrowotne  nie są nagrywane.
 5. Realizacja świadczenia odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
 6. Opis świadczenia wraz z czasem jego trwania każdorazowo odnotowuje się w dokumentacji medycznej indywidualnej z zaznaczeniem, że porada / sesja odbyła się za pomocą systemów teleinformatycznych lub łączności.
 7. Aktualne komunikaty SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień są umieszczane na bieżąco na stronie opilu.pl

 

Procedura przyjęć pacjentów do bezpośredniej terapii poradniach

Kryteria przyjęcia osób do terapii w poradniach

Pacjentem Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia/ Poradni Zdrowia Psychicznego w Ośrodku może zostać każda osoba, wyrażająca chęć skorzystania z usług placówki oraz spełniająca kryteria diagnostyczne zgodne z obowiązującymi standardami  z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Procedura przygotowania pacjenta do pierwszej wizyty w Ośrodku

 1. Pacjenci, którzy chcą rozpocząć terapię po raz pierwszy w ośrodku zgłaszają się telefonicznie do rejestracji.
 2. Jeżeli pacjent zgłosi się osobiście, nie zostaje przyjęty, jednocześnie zostaje poinformowany przez pracownika rejestracji o konieczności odbycia wstępnej rozmowy telefonicznej. Jakikolwiek kontakt bezpośredni odbywa się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności ( pacjent zachowuje dystans min. 1,5 m od drzwi Ośrodka, musi mieć założoną maseczkę, pracownik rejestracji również posiada maseczkę lub przyłbicę).
 3. Pacjent już leczący się w Ośrodku może zgłosić potrzebę osobistego kontaktu telefonicznie w rejestracji lub do  u swojego terapeuty prowadzącego.
 4. Jeżeli pacjent zgłasza się do Ośrodka po raz pierwszy (nie ma założonej dokumentacji medycznej) pracownik rejestracji podczas pierwszej rozmowy telefonicznej:
  • postępuje zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt I ppkt1, celem rejestracji świadczeniobiorcy,
  • przeprowadza wstępny wywiad epidemiologiczny sprawdza, czy pacjent wymaga skierowania do rozpoczęcia psychoterapii (wtedy umawia wizytę do lekarza – wizyta osobista lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i łączności),
  • ustala termin wizyty na podstawie ustalonego harmonogramu wizyt dla pacjentów pierwszorazowych do konkretnego specjalisty (lekarz lub terapeuta);
  • pobiera dane konieczne do założenia dokumentacji medycznej (imię i nazwisko, adres, PESEL, rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości, miejsce urodzenia, imiona rodziców) oraz informuje w jakim celu pobiera te dane, kto będzie je przetwarzał),
  • informuje, że w Ośrodku tuż przed pierwszą wizytą pacjent potwierdzi te dane oraz podpisze zgody i oświadczenia oraz ankietę (Wzór nr 1) niezbędne do przeprowadzenia świadczeń,
  • informuje o konieczności posiadania podczas wizyty przez pacjenta maseczki chroniącej górne drogi oddechowe.
 5. Jeżeli pacjent jest aktualnie / był pacjentem Ośrodka pracownik rejestracji w czasie rozmowy telefonicznej:  
  • przeprowadza wstępny wywiad epidemiologiczny wraz z informacją o stosowanych w Ośrodku zasadach przetwarzania danych osobowych,
  • ustala termin wizyty na podstawie ustalonego harmonogramu wizyt dla pacjentów pierwszorazowych do konkretnego specjalisty (lekarz lub terapeuta),
  • sprawdza, czy dane w dokumentacji medycznej są aktualne,
  • informuje, że w Ośrodku przed wizytą pacjent uzupełni zgody i oświadczenia i oraz ankietę (Wzór nr 1) potrzebne do przeprowadzenia świadczeń (jeżeli wymagają aktualizacji),
  • sprawdza, czy pacjent wymaga skierowania do rozpoczęcia psychoterapii (wtedy umawia wizytę do lekarza),
  • informuje o konieczności posiadania podczas wizyty przez pacjenta maseczki chroniącej górne drogi oddechowe.

 

Wizyta w Ośrodku

 1. Pacjent zgłasza się w umówionym terminie do ośrodka i sygnalizuje swoją obecność za pomocą dzwonka.
 2. Pracownik rejestracji potwierdza imię i nazwisko pacjenta i sprawdza je w harmonogramie wizyt osobistych.
 3. Każdy pacjent przed wejściem na teren Ośrodka, w wydzielonym pomieszczeniu :
  • ma mierzoną temperaturę,
  • dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym, który jest umieszczony przy drzwiach wejściowych do Ośrodka,
  • ma ubraną maseczkę- w przypadku braku maseczki, otrzymuje ją od pracownika Ośrodka,
  • jest konsultowany pod kątem możliwości zakażenia koronawirusem, zgodnie ze Wzorem nr 1- Ankieta wstępnej kwalifikacji.
 4. Jeżeli wywiad wskazuje na istnienie jakiegokolwiek ryzyka zakażenia pacjent nie zostaje przyjęty, jest proszony o telefon, w którym ustala termin spotkania z wykorzystaniem systemów telefonicznych lub teleinformatycznych, podczas którego przeprowadzone będzie właściwe świadczenie zdrowotne.
 5. Jeżeli pacjent przychodzi do Ośrodka po raz pierwszy jest proszony o podejście do rejestracji w celu podpisania niezbędnych dokumentów, następnie proszony jest o podejście do wskazanego gabinetu terapeuty z zachowaniem dystansu od innych pracowników/ pacjentów.
 6. Jeżeli pacjent jest już zarejestrowany jako pacjent Ośrodka jest proszony o podejście do rejestracji, jeżeli istnieje potrzeba aktualizacji danych, oświadczeń lub zgód; jeżeli nie ma takiej konieczności pacjent jest proszony o podejście bezpośrednio do gabinetu terapeuty z zachowaniem dystansu od innych pracowników/ pacjentów.
 7. Pracownik rejestracji informuje terapeutę o obecności pacjenta.
 8. Terapeuta / lekarz przeprowadza świadczenie będąc w maseczce i / lub w przyłbicy.
  Po zakończeniu wizyty odprowadza pacjenta do drzwi dbając o to, by zachować dystans od innych pracowników i pacjentów.
 9. Po wizycie terapeuta / lekarz opuszcza gabinet, w którym przyjmował, wietrzy je i informuje odpowiedni personel o konieczności zdezynfekowania powierzchni, z którymi pacjent miał kontakt (wskazuje je) lub sam dokonuje dezynfekcji.
 10. Po ustaleniu diagnozy i wstępnych celów terapii terapeuta / lekarz po uzgodnieniu z pacjentem decyduje o dalszej formie kontaktu – czy ma mieć on charakter osobisty czy online
  z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

 

Harmonogram wizyt

 1. Harmonogram wizyt lekarskich i terapeutycznych jest ustalany tak, aby zmniejszyć ryzyko spotkania się pacjentów w Ośrodku w jednym czasie w częściach wspólnych (rejestracja, korytarze).
 2. Przy ustalaniu harmonogramu wizyt uwzględnia się różną długość czasu trwania wizyt na podstawie informacji od terapeuty(sesja psychoterapii, wizyta terapeutyczna, porada diagnostyczna).

 

Inne środki bezpieczeństwa

W czasie podpisywania dokumentów w obszarze rejestracji znajduje się jedna osoba. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że pojawi się kolejny pacjent musi poczekać poza tym obszarem( również na zewnątrz Ośrodka, jeśli w inny sposób nie będzie można zapewnić bezpiecznego dystansu społecznego).

DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
Procedura przyjęcia pacjenta do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kryteria przyjęcia osób uzależnionych do terapii

 1. Pacjentem Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu może być każda osoba, wyrażająca chęć i zainteresowanie ofertą leczenia oraz spełniająca kryteria diagnostyczne (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych ICD 10) zgodne z obowiązującymi standardami NFZ przewidzianymi dla oddziału dziennego.
 2. Przed przyjęciem do oddziału pacjent jest informowany w kontakcie telefonicznym/ bezpośrednim o konieczności konsultacji telefonicznej/ bezpośredniej z terapeutą w poradni, celem postawienia wstępnej diagnozy, jeśli nigdy wcześniej nie był pacjentem naszego Ośrodka. W sytuacji, kiedy pacjent był wcześniej leczony w ramach Poradni Leczenia Uzależnień, otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące formalności, jakie są konieczne do podjęcia leczenia w ramach oddziału. Następnie zostaje skierowany do konsultacji telefonicznej/bezpośredniej psychiatrycznej w celu wstępnej diagnozy i wywiadu pod kątem identyfikacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz uzyskania skierowania do Dziennego Oddziału Uzależnienia od Alkoholu, gdy zagrożenie nie występuje.
 3. W sytuacjach gdy pacjent jest przyjmowany bezpośrednio z oddziału detoksykacyjnego - po uzgodnieniu warunków przyjęcia, zgłasza się na konsultację psychiatryczną, w  celu wstępnej diagnozy uzależnienia oraz wywiadu pod kątem identyfikacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Lekarz, gdy zagrożenie nie występuje, wystawia skierowanie do DOTUA.
 4. W sytuacjach gdy pacjent przebywał w kwarantannie lub występuje u niego prawdopodobieństwo zakażeniem koronawirusem, przedkłada lekarzowi zaświadczenie o ujemnym wynik COVID-19. Wówczas zostaje skierowany do DOTUA.
 5. Przyjęcie pacjenta do oddziału odbywa się poprzez:
  • telefoniczne lub bezpośrednie zgłoszenie się w rejestracji osoby zainteresowanej leczeniem wraz z danymi dotyczącymi tożsamości w celu weryfikacji statusu ubezpieczenia zdrowotnego i prawa do świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skierowaniem wystawionym przez lekarza,
  • uzyskanie pisemnej  zgody na leczenie w  oddziale od osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług leczniczych oddziału dziennego, po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta o zasadach tajemnicy leczenia obowiązującej personel medyczny OPILU,
  • założenie dokumentacji medycznej - wprowadzenie w wersji elektronicznej do systemu bazy danych wrażliwych pacjentów oddziału dziennego,
  • w celu  założenia dokumentacji medycznej /ustalenia wizyty indywidualnej Pacjenci Oddziału podchodzą do rejestracji pojedynczo w towarzystwie terapeuty, wyłącznie w terminie ustalonym z  terapeutą oddziału.
 6. Terapia w oddziale dziennym prowadzona jest w dwóch grupach liczących do 6 osób; od poniedziałku do piątku. Zajęcia pierwszej grupy odbywają  się w godz. 8.00 - 11.00 (czas obejmuje przyjście pacjenta, przygotowanie się do zajęć, przeprowadzenie zajęć, ustalenie zadań domowych oraz opuszczenie Ośrodka).
 7. Po opuszczeniu Ośrodka przez pierwszą grupę, w godz. 11.00-11.30 następuje  mycie i dezynfekcja oraz wietrzenie pomieszczeń,  w których grupa pracowała, celem przygotowania ich do przyjęcia następnej grupy. Terapia grupy drugiej odbywa się w godz. 11.30 do 14.30.
  Ponadto poza godzinami zajęć grupowych pacjenci mają czas na wizyty u lekarza psychiatry oraz psychoterapię indywidualną, które odbywają się w ustalonych gabinetach i gdzie udają się w towarzystwie terapeuty. Pacjenci nie poruszają się swobodnie po całym Ośrodku, tylko  w wydzielonych miejscach na zajęcia.
Procedura higieniczna dla Pacjentów Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 1. Każdy pacjent przed wejściem na teren Ośrodka :
  • ma mierzoną temperaturę;
  • dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym, który jest umieszczony przy drzwiach wejściowych do Ośrodka;
  • ma ubraną maseczkę - w przypadku braku maseczki, otrzymuje Ją od pracownika Ośrodka.
 2. Przed przyjęciem na Oddział pacjent jest konsultowany pod kątem możliwości zakażenia koronawirusem, zgodnie ze Wzorem nr 1- Ankieta wstępnej kwalifikacji. Wywiad szczegółowy przeprowadzany jest raz w tygodniu, zgodnie z Wzorem nr 2- Ewidencja monitorowania stanu zdrowia Pacjenta, natomiast wywiad skrócony dot. ogólnego samopoczucia wraz z pomiarem temperatury prowadzony jest codziennie przed rozpoczęciem terapii. Informacje o stanie zdrowia i wyniki temperatury są wpisywane codziennie do dokumentacji medycznej.
 3. Wstępna konsultacja prowadzona jest z zachowaniem procedur higieniczno-sanitarnych w wydzielonym   pomieszczeniu zaopatrzonym w płyn do dezynfekcji.
 4. W przypadku podwyższonej temperatury pacjent kierowany jest do domu i postępuje wg ogólnych wytycznych opisanych w pkt 5.
 5. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów ostrej infekcji dróg oddechowych: gorączka >38 st. C   powiązanej z kaszlem i/lub dusznością, należy nie zgłaszać się na Oddział ,  skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ/stacją sanitarno-epidemiologiczną lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić  pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział . O ww. sytuacji należy telefonicznie poinformować terapeutę prowadzącego Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Może ponownie zgłosić się do Ośrodka po ustąpieniu objawów i  dostarczeniu zaświadczenia, że jest zdrowy.
 6. Pacjenci przebywający na Oddziale zobowiązani są do częstego mycia rąk i ich dezynfekcji, zgodnie z instrukcją. W sali terapeutycznej dostępny jest płyn do dezynfekcji.
 7. Podczas pobytu na Oddziale, jeśli nie jest to konieczne, pacjenci nie przemieszczają się po terenie Ośrodka.
 8. Ośrodek zapewnia pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla pacjentów Oddziału. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne zaopatrzone jest w mydło antybakteryjne , ręczniki jednorazowe, pojemnik na odpady oraz instrukcję higieniczną dot. mycia rąk.
 9. Podczas pobytu w Ośrodku na Oddziale pacjenci korzystają wyłącznie z kubków jednorazowych oraz wody dostępnej w dystrybutorze, w sali gdzie odbywają się zajęcia.
 10. W sali dostępne są  oznakowane  pojemniki na odpady.
 11. Ośrodek, z uwagi na bezpieczeństwo, nie zapewnia wyżywienia dla Pacjentów oddziału.
 12. Terapia odbywa się w sali, która zapewnia odpowiednią przestrzeń do zachowania zalecanej odległości między pacjentami podczas terapii.
 13. Przestrzeń wyznaczona dla pacjentów z zachowaniem 1,5 m jest wyraźnie oznaczona i oddzielona.
 14. Pacjenci podczas terapii nie zmieniają krzeseł.
 15. Salę terapeutyczną należy często wietrzyć.
 16. Terapeuci Oddziału podczas prowadzenia terapii  stosują środki ochrony indywidualnej (przyłbice/jednorazowe maseczki).

DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
Procedury przyjęcia pacjenta do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków i Psychoaktywnych

Kryteria przyjęcia osób uzależnionych do terapii.

 1. Pacjentem Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych może być każda osoba, wyrażająca chęć i zainteresowanie ofertą leczenia oraz spełniająca kryteria diagnostyczne (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych ICD 10) zgodne
  z obowiązującymi standardami NFZ przewidzianymi dla oddziału dziennego.
 2. Przed przyjęciem do oddziału pacjent jest informowany w kontakcie telefonicznym/ bezpośrednim o konieczności konsultacji telefonicznej / konsultacji z terapeutą w poradni, celem postawienia wstępnej diagnozy, jeśli nigdy wcześniej nie był pacjentem naszego Ośrodka. W sytuacji, kiedy pacjent był wcześniej leczony w ramach Poradni Leczenia Uzależnień, otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące formalności, jakie są konieczne do podjęcia leczenia w ramach oddziału. Następnie zostaje skierowany do konsultacji telefonicznej /bezpośredniej psychiatrycznej w celu wstępnej diagnozy i wywiadu pod kątem identyfikacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz uzyskania skierowania do Dziennego Oddziału Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, gdy zagrożenie nie występuje.
 3. W sytuacjach gdy pacjent jest przyjmowany bezpośrednio z oddziału detoksykacyjnego - po uzgodnieniu warunków przyjęcia, zgłasza się na konsultację psychiatryczną, w  celu wstępnej diagnozy uzależnienia oraz wywiadu pod kątem identyfikacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Lekarz, gdy zagrożenie nie występuje, wystawia skierowanie do Dziennego Oddziału.
 4. W sytuacjach gdy pacjent przebywał w kwarantannie lub występuje u niego prawdopodobieństwo zakażeniem koronawirusem, przedkłada lekarzowi zaświadczenie
  o ujemnym wynik COVID-19. Wówczas zostaje skierowany do Dziennego Oddziału.
 5. Przyjęcie pacjenta do oddziału odbywa się poprzez:
  • telefoniczne / bezpośrednie zgłoszenie się w rejestracji osoby zainteresowanej leczeniem wraz z danymi dotyczącymi tożsamości w celu weryfikacji statusu ubezpieczenia zdrowotnego i prawa do świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skierowaniem wystawionym przez lekarza,
  • uzyskanie pisemnej zgody na leczenie w  oddziale od osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług leczniczych oddziału dziennego, po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta o zasadach tajemnicy leczenia obowiązującej personel medyczny OPILU,
  • założenie dokumentacji medycznej - wprowadzenie w wersji elektronicznej do systemu bazy danych wrażliwych pacjentów oddziału dziennego,
  • w celu założenia dokumentacji medycznej/ustalenia wizyty indywidualnej Pacjenci Oddziału podchodzą do rejestracji pojedynczo w towarzystwie terapeuty, wyłącznie w terminie ustalonym z terapeutą oddziału.
  • W przypadku osób niepełnoletnich, potrzebne są zgody rodziców na podjęcie terapii przez ich dziecko. W tym celu rodzic musi się zgłosić do rejestracji celem wypełnienia odpowiednich formularzy.

Terapia w oddziale dziennym prowadzona jest w dwóch grupach  od poniedziałku do piątku. Grupa dla dorosłych  odbywa się we wtorki, środy oraz piątki. W godzinach od 16:30 do 19:30.
Grupa dla niepełnoletnich odbywa się w poniedziałki i czwartki. W godzinach od 16:30
do 19:30.
Od 14:00 odbywają się konsultacje lekarskie oraz  indywidualne spotkania.

Procedura higieniczna dla Pacjentów Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych
 1. Każdy pacjent przed wejściem na teren Ośrodka :
  • ma mierzoną temperaturę;
  • dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym, który jest umieszczony przy drzwiach wejściowych do Ośrodka;
  • ma ubraną maseczkę.
 2. Przed przyjęciem na Oddział pacjent skierowany jest do konsultacji celem przeprowadzenia wywiadu pod kątem możliwości zakażenia koronawirusem, zgodnie ze Wzorem nr 1. Wywiad szczegółowy przeprowadzany jest raz w tygodniu, natomiast wywiad skrócony dot. ogólnego samopoczucia wraz z pomiarem temperatury prowadzony jest codziennie przed rozpoczęciem terapii. Informacje o stanie zdrowia i wyniki temperatury są wpisywane codziennie
  do dokumentacji medycznej.
 3. Wstępna konsultacja prowadzona jest z zachowaniem procedur higieniczno – sanitarnych,
  w wydzielonym pomieszczeniu zaopatrzonym w płyn do dezynfekcji.
 4. W przypadku podwyższonej temperatury pacjent kierowany jest do domu i postępuje
  wg ogólnych wytycznych opisanych w pkt 5
 5. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów ostrej infekcji dróg oddechowych: gorączka >38 st. C powiązanej z kaszlem i/lub dusznością, należy nie zgłaszać się na Oddział ,  skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ/stacją sanitarno-epidemiologiczną lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić  pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział . O ww. sytuacji należy telefonicznie poinformować terapeutę prowadzącego Dzienny Oddział Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.
 6. Pacjenci przebywający na Oddziale zobowiązani są do częstego mycia rąk i ich dezynfekcji.
  W sali terapeutycznej dostępny jest płyn do dezynfekcji.
 7. Podczas pobytu na Oddziale, jeśli nie jest to konieczne, pacjenci nie przemieszczają się po terenie Ośrodka.
 8. Ośrodek zapewnia pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla pacjentów Oddziału.. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne zaopatrzone jest w mydło antybakteryjne oraz ręczniki jednorazowe oraz instrukcję higieniczną dot. mycia rąk.
 9. Podczas pobytu w Ośrodku na Oddziale pacjenci korzystają wyłącznie z kubków jednorazowych oraz wody dostępnej w dystrybutorze.
 10. W Sali dostępne są oznakowane pojemniki na odpady.
 11. Ośrodek, z uwagi na bezpieczeństwo, nie zapewnia wyżywienia dla Pacjentów oddziału.
 12. Terapia odbywa się w sali klubu, która zapewnia odpowiednią przestrzeń do zachowania zalecanej odległości między pacjentami podczas terapii.
 13. Pacjenci podczas terapii nie zmieniają krzeseł.
 14. Salę terapeutyczną należy często wietrzyć.
 15. Terapeuci Oddziału podczas prowadzenia terapii  stosują środki ochrony indywidualnej (przyłbice/jednorazowe maseczki).
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej