Aktualności

10.06.2015

Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2015 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 10 czerwca 2015r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,
ul. Park Hutniczy 6

działając na podstawie art. 146 ust.1, art.147-150, 151 ust. 1-5, art.152, art. 153 i art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz działając w związku z Zarządzeniem Nr 8 Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu z dnia 08.06.2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przygotowania oraz przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju i zakresie zgodnym z ogłoszeniem ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii realizowane w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie udzielone zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień w Zabrzu w następujących zakresach:

Zadanie 1

Lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmujący w czwartki w godz. 15:00-17:00 (tj. 2 godziny).

Zadanie 2

Lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przyjmujący w czwartki w godz. 17:00-18:30 (tj. 1,5 godziny).

Zadanie 3

Lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu przyjmujący w czwartki w godz. 12:30-15:00 (tj. 2,5 godziny).

Termin udzielania świadczeń: od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016r.

Miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert) pobrać do dnia 17 czerwca 2015r. w siedzibie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6, (sekretariat pok. 9, w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 32 271 84 42).

Oferty należy składać w siedzibie udzielającego zamówienia do dnia 18 czerwca 2015r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 czerwca 2015r. o godz. 12.00 w sekretariacie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6 (pok.9).

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 22 czerwca 2015r. do godz. 15.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia i zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.opilu.pl i na tablicy ogłoszeń SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu złożenia ofert. Oferent ma prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art.154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oferenci mogą składać protesty i odwołania dotyczące konkursu ofert w trybie i na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO).

Małgorzata Kowalcze
Dyrektor


Powrót

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Nasza strona używa plików cookies, a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej